Stosować maseczki ochronne czy nie?

Wiele osób zastanawia się, czy informacje pojawiające się w mediach na temat braku uzasadnienia noszenia maseczek przez osoby zdrowe są słuszne. Zwłaszcza że od momentu pojawienia się zakażeń nowym koronawirusem SARS-CoV-2 stosowanie maseczek na twarz stało się wszechobecne w Chinach i innych krajach azjatyckich, takich jak Korea Południowa i Japonia. Widzimy to w przekazach telewizyjnych czy internetowych.

Pytania na temat nienoszenia maseczek wynikają też z tego, że w świetle aktualnych danych wirusem wywołującym COVID-19 można zakazić się od osoby, która przechodzi chorobę bezobjawowo.

Logiczne więc wydaje się, że transmisja wirusa w społeczeństwie może zostać zmniejszona. Warunek to wszyscy, czyli również osoby zdrowe i bezobjawowe, ale zakaźne, będą nosić maseczki na twarz.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych istnieje od 7 sierpnia do odwołania

Usta i nos można zakrywać odzieżą, maską lub maseczką, przyłbicą lub kaskiem ochronnym.

Usta i nos należy zakrywać podczas przebywania w:

 • środkach publicznego transportu zbiorowego (np. autobusie, tramwaju, pociągu), którym poruszają się osoby niezamieszkujące, wspólnie lub nieprowadzące wspólnego gospodarstwa domowego;
 • samolotach i innych statkach powietrznych;
 • miejscach ogólnodostępnych, tj. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych ‒ chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób;
 • zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej (w tym administracji publicznej, gastronomii, oświaty, kultu religijnego, usług pocztowych, publicznego transportu zbiorowego),
 • sklepach i na targowiskach oraz punktach usługowych,
 • na terenie nieruchomości wspólnej (czyli gruntu lub części budynku i urządzenia, który nie służy wyłącznie do użytku właścicielowi lokalu), np. w przypadku lokalu wynajmowanego przez kilka osób ‒ chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:

 • osób poruszających się pojazdem samochodowym, którym przemieszcza się 1 osoba lub 1 osoba z dzieckiem bądź osoby zamieszkujące, lub gospodarujące wspólnie;
 • dzieci do ukończenia 5. roku życia;
 • osoby niemogącej zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, oraz z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust czy nosa;
 • wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osób zajmujących się bezpośrednią obsługą klientów;
 • kierującej środkami publicznego transportu zbiorowego, np. tramwajem, autobusem, pociągiem,
 • osoby duchownej podczas sprawowania czynności lub obrzędów religijnych,
 • żołnierzy Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych oraz funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonującego zadania służbowe;
 • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej, lub socjalnej;
 • sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;
 • osoby przebywającej na terenie lasu;
 • jazdy konnej;
 • personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota;
 • osób zawierających małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Należy odkryć usta i nos na żądanie:

 • osób uprawnionych do legitymowania innych osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 • osób, które weryfikują tożsamość danej osoby, w związku ze świadczeniem określonych usług lub czynności zawodowych.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

 • umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą;
 • spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej;
 • spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc;

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca noszenie maseczek przede wszystkim osobom z objawami zakażenia oraz osobom zdrowym sprawującym opiekę nad zakażonymi.

Sugeruje się także, że być może racjonalne byłoby również zalecenie noszenia maseczek osobom z grup ryzyka, czyli osobom starszym i osobom z chorobami podstawowymi, jeśli oczywiście maseczki są dostępne.

Mimo zaleceń stosowania maseczek przez osoby z objawami chorobowymi i osoby zatrudnione w służbie zdrowia obserwuje się jednak rozbieżności co do tego w krajach objętych pandemią.

Co zatem wynika z aktualnych doniesień na temat noszenia maseczek przez osoby zdrowe?

Otóż możemy ich używać, o ile je mamy, ale pod warunkiem, że robimy to prawidłowo. Ostatnio niektóre instytucje, jak amer. Centers for Disease Control and Prevention (Centra Kontroli i Prewencji Chorób) zaleciły zakrywanie ust i nosa dostępnymi tkaninami lub noszenie przez ogół społeczeństwa w miejscach publicznych maseczek z tkaniny, które jesteśmy w stanie wykonać sami, z dostępnych w domu materiałów.

Pamiętajmy, że samo noszenie maseczek, jak podkreśla WHO, nie uchroni nas przed zakażeniem, jeśli nie będziemy przestrzegać odpowiedniej higieny rąk czy innych zalecanych środków ostrożności, choćby zachowania 2-metrowego dystansu od innych osób w sklepie czy w aptece.

Źródło: https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/koronawirus-covid-19-maseczki-ochronne-nosic-czy-nie-nosic,6833,n,192